14. క‌ర్బ‌న ర‌సాయ‌న శాస్త్రం - ప్ర‌శ్న‌లు - స‌మాధానాలు

14. క‌ర్బ‌న ర‌సాయ‌న శాస్త్రం - ప్ర‌శ్న‌లు - స‌మాధానాలు