2. ర‌సాయ‌న చ‌ర్య‌లు - స‌మీక‌ర‌ణాలు - ప్ర‌శ్న‌లు - స‌మాధానాలు

2. ర‌సాయ‌న చ‌ర్య‌లు - స‌మీక‌ర‌ణాలు - ప్ర‌శ్న‌లు - స‌మాధానాలు