4. ఆమ్లాలు, క్షారాలు, ల‌వ‌ణాలు - ప్ర‌శ్న‌లు స‌మాధానాలు

4. ఆమ్లాలు, క్షారాలు, ల‌వ‌ణాలు - ప్ర‌శ్న‌లు స‌మాధానాలు