నీటి విద్యుత్ విశ్లేష‌ణ ప‌రిక‌రాల అమ‌రిక‌ - ప‌టం గీయడం ఎలా?